ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 25/08/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี